Advance Design 2019 packages

 

 

Available functionalitiesStandardPremiumPremium + Advance BIM Designers Bundle

PRVKY MODELÁŘE

2D a 3D konstrukce
Lineární prvky: trámy, trámy proměnného průřezu, lanové konstrukce, tažené a tlačené prvky příhradových kosntrukcí, tyče
Plošné prvky: skořepina, deska, membrána, rovinná napjatost
Bodové, lineární a plošné podpory, tuhé, pružné, typu tah/tlak
Bodová, lineární a plošná zatížení, možnost zadání hmotnosti, tlak vody, vynucená přetvoření
Zatěžovací panely
Knihovny s předdefinovanými konstrukcemi: portálové rámy, lineární a plošné klenby
Rodiny zatěžovacích stavů: vlastní tíha, užitná zatížení, zatížení sněhem, zatížení větrem, seismické zatížení, zatížení teplotou, mimořádná zatížení
Vazby mezi stupni volnosti
Rychlá definice náběhů lineárních prvků
Polotuhé vazby mezi lineárními prvky s uživatelsky nastavitelným nelineárním chováním
Okrajové podmínky na hranách plošných prvků
Složené průřezy

KNIHOVNY PRŮŘEZŮ

Parametrické průřezy: beton, ocel, dřevo
Knihovny průřezů: European, OTUA, UK
“Průřezové” moduly pro výpočet průřezových charakteristik, včetně konstant vázaného kroucení a plochy průřezu pro smykové namáhání
Autodesk Advance Steel cross sections (also available for the "Steel Design" application - steel elements calculation and verification)

KNIHOVNY MATERIÁLŮ

Beton (EN-206; NFB; STAS 10107/0-90; ACI318M-08; ACI318-08; CSA A23.3-04); NTC2008
Ocel((EN 10025-2 - 6; EN 10210 -1; EN 10219-1; ASTM; CSA G40.21)
Dřevo (EN14374/14279; EN338; NP005)

GENERÁTOR SÍTĚ

Automatická síť: Delaunay nebo rastr
Zahuštění sítě: progresivní síť, parametry pro lokální zahuštění
Využití geometrických objektů pro generování sítě
Trojúhelníkové (T6) a čtřúhelníkové (Q9) prvky

TYPY VÝPOČTŮ(ANALÝZY)

Statická
Modální
Seismic analysis (Eurocode 8; P100/2013; PS 92; PS 92/2010; NTC2008; RPS2011; RPA99-2003; P100-1/2006)
Nelineární analýza podle 2. řádu
Obecný vzpěr
Přechodová dynamická analýza
Postupný výpočet MKP ve vice krocích
Vícejádrový a vícevláknový řešič MKP

GENERÁTOR KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ

Sníh a vítr dle EN 1991-1-3 a 1-4 (Národní přílohy pro: Francii, Německo, Velkou Británii, Českou republiku, Polsko, Slovensko a Rumunsko), NV2009, CR 1-1-3/2012, CR 1-1-4/2012, NTC2008 and NTC2018, NBC2010 a NBC2015, ASCE7-10

AUTOMATICKÝ GENERÁTOR KOMBINACÍ ZATÍŽENÍ

Definované kombinace (uživatelské modely mohou být upravovány v post procesoru)
EN1990 (Národní přílohy pro: Francii, Německo, Velkou Británii, Ceskou republiku)
CR 0-2012
BAEL91
CM66
NTC2008
ACI/AISC
CAN/CSA
Kombinace podle Newmarka
Kompletní správa závislosti (matice závislosti) mezi zatěžovacími stavy a rodinami zatížení (pravidla pro vyloučené a vynucené kombinace)

ANALÝZA ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Návrh potřebné plochy výztuže pro lineární a plošné prvky, podélná a smyková výztuž, minimální požadovaná plocha výztuže
Posouzení skutečného vyztužení trámů podle EC2
Posouzení únosnosti železobetonových sloupů pomocí interakčních diagramů
Posouzení šířky trhlin na lineárních a plošných prvcích
Ověření protlačení na plošných prvcích podle EC2
Návrh seismické odolnosti nosníků a sloupů podle EC2 a EC8
Implementace normy EN1992-1-1 (Národní přílohy pro: Francii, Německo, Velkou Británii, Českou republiku, Polsko, Slovensko a Rumunsko), BAEL91, , ACI, CAN/CSA, NTC2008, NTC2018v
Teoretická plocha výztuže závislá na kroucení
Skutečný průhyb na lineárních a plošných prvcích
Požární návrh podle kapitoly 5 EN 1992v-1-2

Požární návrh podle kapitoly 5 EN 1992v-1-2

Vzpěrná délka, vázané kroucení, výpočet a posouzení průhybů
Pevnostní a stabilitní posouzení ocelových konstrukcí
Optimalizace průřezů ocelových konstrukcí
Návrh přípojů (BIM Deigners - modul Ocelové přípoje)
Implementované normy EN1993-1-1 (Národní přílohy pro: Francii, Německo, Velkou Británii, Českou republiku, Polsko, Slovensko a Rumunsko), CM66; AISC; CAN/CSA; NTC2008; NTC2018
Návrh na účinky požáru dle EN 1993-1-2

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

Vzpěrná délka, vázané kroucení, výpočet a posouzení průhybů
Pevnostní a stabilitní posouzení dřevěných konstrukcí
Optimalizace průřezů dřevěných konstrukcí
Dostupné normy EN 1995-1-1 (Národní přílohy pro: Francii, Německo, Velkou Británii, Českou republiku, Rumunsko), NTC2008 a NTC2018
Návrh na účinky požáru dle EN 1995-1-2 (§4.2.2 a §4.2.3)

IMPORT A EXPORT

Import: Effel, IFC, SDNF, PSS, CIS2, DXF souborů
BIM synchronizace s GRAITEC-kompatibilním software and Revitem©
EC2

GENERÁTOR STATICKÝCH VÝPOČTŮ

Předdefinované statické výpočty
Parametrické statické výpočty
Uživatelsky definované statické výpočty
Vkládání obrázků
Automatická aktualizace statických výpočtů
Detailní statické posudky pro ocel, beton a dřevo
Export statických výpočtů do formátů doc, xls a pdf

ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Zobrazení výsledků pomocí sady předdefinovaných parametrů pro analýzu chování modelu
Automatická aktualizace statických výpočtů a uložených pohledů
Křivky výsledků
Grafické zobrazení výsledků pomocí interaktivních izo-regionů
Modální analýza s komponenty vlastních tvarů (eigenvektory) a návrhovým spektrem odezvy pro seizmickou analýzu
Výsledky nelineární krokové analýzy
Časově závislá analýza řešená v několika následujících časových úsecích
Výsledné reakce na stěnách a skupinách stěn
Výsledné reakce na lineárních podporách
Automatické vyhlazení špiček výsledků na plošných prvcích
Výsledky výpočtu MKP podél uživatelsky definovaných lineárních prvků (funkcionalita připnutí)

Other products you may be interested in

Stair & Railing Designer

Stair & Railing Designer

Fast and flexible stair and railing modelling for Advance Steel

Autodesk® Advance Steel

Autodesk® Advance Steel

BIM software for structural steel engineering, detailing and fabrication

PowerPack for Advance Steel

PowerPack for Advance Steel

Productivity add-on for Advance Steel - practical tools for everyday needs

Advance BIM Designers

Advance BIM Designers

Collection of advanced apps for automating structural design-to-detail BIM workflows

     Visit the Advance Design YouTube playlist

 

Advance Design - Share your ideas!

 

This form does not exist